شهید جلال خوشی

كربلاي 5 - شلمچه - 5-10-1365-قطعه 53-رديف 44-شماره 4