شهید امیر همتیان

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.22 - قطعه 29 - رديف 108 - شماره 18