شهید اصغر نیکوحرف

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10.26 - قطعه 29 - رديف 26 - شماره 16