شهید احمد فیروز صمدی

كربلاي 5 - شلمچه - 21-10-1365 - قطعه 53 - رديف 9 - شماره 9