شهیدابوالفضل کاظمی

بدر - جزيره مجنون - مورخ 1363.12.23 - قطعه 29 - رديف 18 - شماره7