شهید مهدی صابری

كربلاي 5 - شلمچه - 9-11-1365- قطعه 27 - رديف 3 - شماره 8