شهید محمدرضا افراز

کربلاي يک - مهران - تير ماه 1365