شهید محمد جواد رجبی

بدر- شرق دجله - 1363-قطعه 27 - رديف 124- شماره 16