شهید محمد نیک بین

خيبر - طلائيه - 4-12-1362- قطعه 27 - رديف 4 - شماره 8