شهید محمد علی پور رضا

بدر - شرق دجله - اسفند 1363