شهید محمد حسین کبریتچی

والفجر هشت - فاو - 23-12-1364-قطعه 53-رديف 55-شماره 4