شهید محمد رضا ابوطالبی

عمليات خيبر - جزيره مجنون - اسفند 1362