شهید محمد تقی رجبی

والفجر مقدماتي - فكه - مورخ 1365،11،21- قطعه 28 - رديف 62 - شماره 16