شهید قاسم گودرزی

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.11.12 - قطعه 29 - رديف 6 - شماره 3