شهید فتح الله شاه آبادی فراهانی

بدر - هورالهويزه - مورخ 22 و 12و 1363 - قطعه 27-رديف 125 -شماره ب