شهید علیرضا کوهبر

والفجر 8 - فاو - 1364.11.24 - قطعه 53 - رديف 67 - شماره 1