شهید سید محمد مسعود سخایی

بدر - شرق دجله - 17- 1 - 1363