شهید زید الله کوهی

والفجر 8 - فاو - 1364.12.20 - قطعه 53 - رديف 98 - شماره 2