شهید رضا پورامینی

غرب كشور - 1364 - قطعه 27 - رديف 127 - شماره 16