شهید داوود زارع اردستانی

خيبر - طلائيه - اسفند 1362