شهید داوود رحیمی

کربلاي 5 - شلمچه - بهمن 1365 - قطعه 53