شهید حمید سلمانی

كربلاي 5 - شلمچه - كميل - 23-10-1365- قطعه 53- رديف 29 - شماره 10