شهید بهرام زارع ثانی

خيبر - طلائيه - مورخ 1362.12.10 - قطعه 27 - رديف 15 - شماره 3