شهید امیر سلیمانی

خيبر - جزيره مجنون - 12-12-1362