شهید امیر حسین باقری

والفجر 8 - فاو - مورخ 1364 . 1 . 12 - قطعه 53 - رديف 44 - شماره 7