شهید اسماعیل فراهانی

والفجر 4 - پنجوين - مورخ 1362.8.27 - قطعه 28 - رديف 10 - شماره 2