شهید اسماعیل رنجه

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.11.10 - قطعه 29 - رديف 48 - شماره 14