شهید ارقند ابراهیم

تکميلي كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.12