شهید ابراهیم علی معصومی

والفجر 4 - پنجوين - مورخ 1362.8.13 - قطعه 29 - رديف 9 - شماره 11