شهید كريم محمدي زاده

نصر 4 - مائوت - مورخ 1366.4.14 - قطعه 29 - رديف 100 - شماره 11