شهید قاسم شاه محمدي

والفجرهشت - فاو - 28-11-1364 -قطعه 27-رديف 20- شماره ت