شهید ستار مروج

نصر 7 - سردشت - مورخ 1366.8.15 - قطعه 40 - رديف 20- شماره13