شهید رضا عبدي

والفجرهشت - فاو - 3-12-1364 -قطعه 53-رديف 71- شماره 6