شهید حميد بيك نوه سي

والفجرهشت - فاو - 21-11-1364 -قطعه 27-رديف 2- شماره ج