شهید جواد رسولي

دفاع سراسري - جاده اهواز خرمشهر - 1-5-1367