شهید امير يارمحمدي

تك عراق - شلمچه - 1367.5.1- قطعه 40 - رديف 18 - شماره 6