شهید احمد ساربان نژاد

عمليات خيبر - جزيره مجنون - مورخ 1362.12.8 - قطعه 27 - رديف 2 - شماره 14