شهيد سید محمدرضا دستواره

كربلاي يك - مهران - مورخ 1365.4.13 - قطعه 26 - رديف 89 - شماره 50