شهید کاظم نجفی رستگار

بدر - شرق دجله - مورخ 1363.12.23 - قطعه 24 - رديف 74 - شماره 23