شهید جعفر جنگروی

والفجر 8 - فاو - مورخ 1364.11.27 - قطعه 26 - رديف 92 - شماره 51