شهید احمد آجرلو

بيت المقدس 2 - ماووت - مورخ 1366.11.25 - قطعه 26 - رديف 80 - شماره 50