شهید مجید رمضان

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10.23 - قطعه 26 - رديف 88 - شماره 52