شهید ابراهیم همت

خيبر - طلائيه - مورخ 1362.12.22 - قطعه 24 - رديف 77 - شماره 27