شهید علی اکبر حاجی پور

عمليات والفجر 4 - پنجوين - مورخ 16 . 8 . 1362 - قطعه 24 - رديف 74 - شماره 26