شهید عباس کریمی

بدر - شرق دجله - مورخ 1363.12.23 - قطعه 24 - رديف 75 - شماره 23