.::گردان زهیر::.
علی حیدری         جواد احسانی         رضا ایزدی         امیر آذرسرا         جواد حاجی عسگری


محمد علی پاکدامن         محسن تاجیک         سعید تراب         رضا ترکمان         حمیدرضا تفقدی         علی جابری


حسن زاده         علی اکبر حشمتی         داود حیدری         منصور نعیمی         محمد تقی خلج


نعمت خوشنودزاده         رضا داد خواه         محسن درودی         محمد دمیرچی         صمد دمیرچی         صفر رحمتی


احمدرضا رحیمی         مهدی رضاعلی         اصغر رضایی         میرعلی رئیسی         حسن سراینده


علی شکاری         علی اصغر صادقی         علیرضا صالحی         محمد صالحی         علی ضرغامی         کمال عابدینی


علی رضا عباسی         سیامک عسگری         محمد عیوقی         ابوالفضل قربانی         ابوالفضل قلی بیگلو


محمد کاشانی         محمد حسین کاظمی         مجتبی کرمی         سید حمید متولیان         قاسم محمد صادقی         امیر مرادی


عبدالمتین مسعودی         امیر سیاوش مطلع         سید امیرحسین موسوی         محمد موافق         موسی الرضا مهرابی